Säännöt

Säännöt: 13.09.2021 Rekisteröity PRH.


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

1. Yhdistyksen nimi on Kuopion Julkisen alan seniorit KJS ry. Ja sen kotipaikka on Kuopio.         

2. Yhdistyksen toimialueena on Kuopion kaupunki ja sen seutukunta.                                               

3. Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry:n

 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on tukea ja edistää julkiselta alalta eläkkeellä olevien, heidän perheidensä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja. Edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja heidän toimintaedellytyksiään. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yleistä yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä. Tekee niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Tiedottaa jäsenille heitä koskevista ajankohtaisista asioista.                                                                                        

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää

- kokouksia, jäsentapaamisia, neuvonta ja koulutustilaisuuksia                                                             

- hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämiseksi jäsenille erilaista harrastustoimintaa, kunto- ja  saliliikuntaa. 

- juhlia, loma- ja virkistystilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja

- ylläpitää suhde ja yhteistoimintaa Kuopion ja sen seutukunnan, eläkeläisyhdistysten kanssa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi

- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja

- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta

- toimeenpanna asianomaisella luvalla rahankeräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä ja huvitilaisuuksia.     

3.  Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4.  Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.   Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeiseltä vuodelta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja niistä vastaa yhdistyksen hallitus, jonka valitsee syyskokous. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi kolmesta kuuteen (3–6) varsinaista jäsentä ja yhdestä kolmeen (1-3) varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin. Valitsee keskuudestaan tai ulkopuolelta taloudenhoitajan, kirjanpitäjän ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus kokoontuu myös, jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa.

7.  Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri yksin. Hallituksen nimeämät muut varsinaiset jäsenet kaksin.      

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tillinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi – huhtikuussa ja syyskokous loka – joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.    Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty:

1)  se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä.

2)  äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan kanta, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päätöksen mukaan joko jäsenille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella, tai paikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä, tai sähköposti, tekstiviesti ilmoituksella.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksenavaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuu

4.  Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5.  Esitetään edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

6.  Kuullaan toiminnantarkastajan lausunto.

7.  Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille. 

8.  Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  Kokouksen avaus.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.   

5. Hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle.

6. Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista.

7. Päätetään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta. Säännöt 5 §:lä. 

8. Hyväksytään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi.   

10.Päätetään hallituksen jäsenien (3-6) ja varajäsenien (1-3) lukumäärästä.

11.Valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi.

12.Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

13.Päätetään kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 10§:n mukaisesti.   

14.Käsitellään kokouskutsussa mainitut muut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamispäätös tulee tehdä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.  Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat Julkisen alan eläkeläisten liiton KELO ry:lle liiton tarkoituksen edistämiseen.

13. Aikaisempien sääntöjen muukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

14. Yhdistyslain noudattaminen

Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia määräyksiä.