Säännöt

JHL Turku eläkeläiset ry

 

SÄÄNNÖT


Nimi jo kotipaikka

 

Yhdistyksen nimi on JHL Turku eläkeläiset ry. Sen kotipaikka on Turku, jossa myös kerhon hallitus sijaitsee. Yhdistyksestä voidaan käyttää myös nimitystä kerho.

 

Kerhon tarkoitus jo toimintaperiaatteet

 

Kerhon tarkoituksena on ilman voittoa jo taloudellista etua toimia eläkkeellä olevien kunnallisten työntekijöiden ja heidän leskiensä etujen valvojana, huolehtia heidän terveyteensä ja turvallisuuteensa liittyvistä kysymyksistä, edistää ja tukea heidän erilaisia harrastuksiaan.
Kerhon päämäärä on eläkkeellä olevan ihmisen viihtyvyys ja eläkkeelle siirtyvän sopeutuminen uuteen elämänsä kauteen.

Tarkoituksen toteuttamiseksi kerho:

 

1.    järjestää kokouksia ja neuvontatilaisuuksia sekä ohjaa jäsentensä harrastus- ym. toimintaa,

 

2.    levittää eläkeläisiä kiinnostavaa kirjallisuutta ja muita julkaisuja ja välittää tietoa jäsenistöä koskevista kysymyksistä,

 

3.    voi myös osallistua paikkakunnan omatoimiseen ystävätoimintaan,

 

4.    toimintansa tukemiseksi kerho hankkii varoja anomalla avustuksia, toimeenpanemalla asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia, keräyksiä, juhlia sekä myyjäisiä ja ottamalla vastaan lahjoituksia,

 

5.    kerho kuuluu jäsenenä Kunnallisten eläkeläisten liitto KELO ry:hyn ja ylläpitää yhteyksiä ja yhteistoimintaa pakkakunnallaan toimivien eläkeläisyhdistysten ja muiden kotimaisten sekä muiden maiden eläkeläisiä edustavien järjestöjen ja yhteisöjen kanssa,

 

Jäseneksi liittyminen

 

Kerhon jäseniksi voivat liittyä kaikki aikaisemmin Turun kaupungin viranhaltijat KTV 36 ry:hyn tai muihin KTV:läisiin sekä Julkisalan ammattilaiset JHL ry:hyn aiemmin kuuluneet jo sittemmin
eläkkeelle siirtyneet henkilöt puolisoineen, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja maksamaan jäsenmaksun.
Jäseneksi pääsystä päättää kerhon hallitus.

 

Jäsenmaksut

 

Toimintansa tukemiseksi kerho kantaa jäseniltään syyskokouksen vuodeksi kerrallaan määräämään jäsenmaksun.

 

Kerhosta eroaminen ja erottaminen

 

Jäsenellä on oikeus erota kerhosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti kerhon hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta kerhon kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 
Kerhon kokous voi erottaa jäsenen, jos hänen jäsenmaksunsa on maksamatta kahden (2) vuoden ajalta tai jos hän tahallisesti rikkoo sääntöjä tai muulla tavoin toimii vastoin kerhon pyrkimyksiä.

 

Kerhon hallitus

Kerhon asioita ja omaisuutta hoitaa syyskokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä sekä vähintään kaksi (2) ja enintään neljä (4) varajäsentä. 
Hallitus valitsee varsinaisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan, sihteerin sekä mikäli mahdollista rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 
Hallitus kokoontuu vähintään kerran kuukaudessa tai tarpeen vaatiessa käsittelemään kerhon asioita, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai kun kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä on saapuvilla. 
Kerhon nimen ovat oikeutettuja kirjoittamaan puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi hallituksen erikseen valitsemaa varsinaista jäsentä, heistä aina kaksi yhdessä. 


Puheenjohtaja johtaa kerhon toimintaa. Hän johtaa keskustelua kerhon hallituksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän yhdistyslain mukaan on esteellinen. Hän huolehtii kerhon sääntöjen noudattamisesta sekä valvoo, että kerhon muut jäsenet täyttävät tehtävänsä.

 

Sihteeri pitää pöytäkirjaa kerhon ja hallituksen kokouksissa, ei kuitenkaan niissä asioissa, joissa hän yhdistyslain mukaan on esteellinen. Hän hoitaa kirjeenvaihdon, jollei hallitus toisin määrää, laatii toimintakertomuksen ja huolehtii hallituksen hänelle antamista muista kirjallisista tehtävistä.

 

Rahastonhoitaja hoitaa hallituksen toimeksiannosta kerhon kassan, laatii tiliselvitykset, huolehtii jäsenmaksujen perimisestä ja jäsenkortistosta, ellei tehtävään ole valittu jäsenkirjuria ja suorittaa muut hallituksen hänen tehtäväkseen määräämät kerhon taloutta koskevat tehtävät.

 

Hallitus on kaikista toimenpiteistään vastuussa kerhon kokoukselle ja hallituksen jäsenet ovat yhdistyslain mukaisesti vastuussa kerhon omaisuuden hoidosta.

 

Hallituksen jäsen, joka ilmoittaa eriävän mielipiteensä kokouksen pöytäkirjaan merkittäväksi, on päätökseen nähden vapaa vastuusta, jos hän ei osallistu päätöksen toimeenpanoon.

 

7 § Tilinpäätös ja tilintarkastukset

 

Kerhon tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös tulee olla valmiina tilintarkastajille esitettäväksi riittävän ajoissa kevätkokouksen aika huomioon ottaen. 
Tilintarkastajien tulee kalenterivuosittain tarkastaa kerhon tilit ja antaa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta kirjallinen lausunto yhdistyksen kirjanpidosta ja varojen hoidosta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille. 
Tilintarkastajilla on oikeus muinakin aikoina tarkastaa kerhon tilit.

 

8 § Kokoukset

 

Kerho pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta, kevätkokouksen helmi-maaliskuussa ja syyskokouksen loka-marraskuussa sekä sen lisäksi ylimääräisen kokouksen, kun kerhon kokous niin päättää tai kun vähintään 1/10 osaa kerhon äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. 
Kerhon kokous kutsutaan koolle vähintään viikko ennen kokousta Julkisalan ammattilaiset JHL Turku ry:n jäsentiedotteessa sekä kerhon kokouksissa. 
Kerhon syyskokouksella on kuitenkin valta päättää, onko kokouskutsu sen lisäksi toimitettava jollakin muulla tavalla. 
Sen lisäksi, mitä yhdistyslain 23 §:ssä määrätään, kokouskutsussa on mainittava tärkeimmät esille tulevat asiat. 
Ehdotuksia kerhon kokouksen käsiteltäväksi voi tehdä jokainen jäsen hallitukselle tai kerhon kokouksessa. Tällainen asia on kuitenkin, mikäli mahdollista, ilmoitettava puheenjohtajalle ennen kokouksen alkua. Mikäli asiaa ei voida yhdistyslain, näiden sääntöjen tai muusta syystä päättää kokouksessa, on hallituksen valmisteltava asia ja lausunnollaan varustettuna tuotava se seuraavalle kokoukselle. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi niistä asioista, joista säännöt ja yhdistyslaki erikseen määräävät. Äänten mennessä tasan, voittaa puheenjohtajan kannattama mielipide. Jos puheenjohtaja ei halua asiaa ratkaista, on suoritettava lippuäänestys, jolloin äänten mennessä tasan, asia ratkaistaan arvalla. 
Vaalit toimitetaan äänestämällä suljetuin lipuin. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jokaisella jäsenellä ainoastaan yksi (1) ääni.

Äänestykset toimitetaan käsien nostolla, vaadittaessa suljetuin lipuin.

 

Loka-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) päätetään hallituksen muiden varsinaisten ja varajäsenten määrästä sääntöjen 6§:n rajoissa, 
b) valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös kerhon puheenjohtajaksi,
c) hallituksen muiden varsinaisten ja varajäsenten vaali,
d) valitaan kaksi (2) varsinaista ja kaksi (2) varatilintarkastajaa,
e) valitaan hallituksen avuksi työryhmien, opintokerhon, liikuntaryhmän ja muiden apuelinten vetäjät,
f) päätetään kokousten ilmoitustavasta 8§:n määräämissä rajoissa,
g) vahvistetaan jäsenmaksu seuraavalle vuodelle,
h) hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle,
i) päätetään toimihenkilöiden toiminnasta aiheutuvien kulujen korvaamisesta,
j) hyväksytään talousarvio,
k) käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset,


Helmi-maaliskuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
a) esitellään edellisen vuoden toimintakertomukset ja tilit,
b) luetaan tilintarkastajien lausunto ja vahvistetaan tilinpäätös,
c) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivastuullisille,
d) käsitellään hallituksen ja jäsenten esittämät asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24§:n määräykset,
Hallituksen jäsenellä ei ole äänioikeutta häntä itseään koskevassa asiassa. 


9§ Suhteet muihin järjestöihin 


Kerho voi liittyä jäseneksi muihin aatteellisiin ja sivistysjärjestöihin edellyttäen, että 2/3 osaa kokouksen osanottajista sitä kannattaa. Tieto esityksestä on saatettava jäsenistön tietoon vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, jossa asia tullaan päättämään. 


10§ Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen 


Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä vain kerhon kokouksessa ja jäsenten on jätettävä muutosehdotuksensa kerhon hallitukselle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen sitä kokousta, jossa muutosasia käsitellään. Sääntöjä voidaan muuttaa vain, jos 2/3 osaa äänistä on muutoksen kannalla. 


Päätös kerhon purkamisesta pannaan täytäntöön vain silloin, kun sitä koskeva päätös on tehty vähintään 2/3 osan enemmistöllä kerhon kokouksessa, jonka kokouskutsussa on ilmoitettu, että asia tulee siellä esille. Jos kerho purkautuu, sen varat luovutetaan Julkisalan ammattilaiset JHL Turku ry:lle, kotipaikka Turku. Jos se ei ole mahdollista, varat luovutetaan Kunnallisten eläkeläisten liitto KELO ry:lle, kotipaikka Helsinki, käytettäväksi KELO:laisten eläkeläisten virkistys- ja harrastustoimintaan. Muissa näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä. 


Nämä säännöt on hyväksytty JHL Turku eläkeläiset ry:n kerhon syyskokouksessa 7.11.2006. 
Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt nämä säännöt 4.10.2007.