Säännöt

1.     Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

         1.  Yhdistyksen nimi on Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry, ja sen kotipaikka on Helsinki.         

         2.  Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry:een, jota nimitetään näissä säännöissä liitoksi.


2.    Yhdistyksen tarkoitus    

        Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa julkiselta alalta eläkkeellä olevien, heidän perheenjäsentensä ja ystäviensä yleisiä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa heidän toimintaedellytyksiään sekä poistaa toiminnallaan jäsentensä mahdollista yksinäisyyttä.

        Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa yleistä yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, tekee näihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Yhdistys ohjaa ja neuvoo jäseniään eläkeläisten asemaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontaa, koulutusta ja tiedotustoimintaa, sekä järjestää juhlia, loma- ja virkistystilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja jäsenilleen, sekä laatimalla tarvittavia eläkeläisten asemaan ja toimintaan liittyviä selvityksiä.

        Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.


3.    Jäsenet

        Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.


4.    Jäsenen eroaminen ja erottaminen

       Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

       Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta viimeiseltä vuodelta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.


5.    Liittymis- ja jäsenmaksu

       Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistys voi liiton hallitukselta luvan saatuaan periä ylimääräistä jäsenmaksua, mikä ei saa olla varsinaista jäsenmaksua suurempi.


6.    Hallitus

        Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja, ja 4–15 muuta varsinaista jäsentä sekä enintään vastaava määrä varajäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

        Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

        Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.


7.    Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

        Yhdistyksen nimen ovat oikeutetut kirjoittamaan puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai hallituksen keskuudestaan valitsemista kahdesta (2) varsinaisesta jäsenestä jompikumpi yhdessä puheenjohtajan tai sihteerin kanssa. 


8.    Tilikausi ja tilintarkastus

        Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

        Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa hallitukselle kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta.


9.    Yhdistyksen kokoukset

        Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi - huhtikuussa ja syyskokous loka - joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

        Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen päätökseksi tulee, jollei säännöissä ole toisin määrätty:

1)    se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä

2)    äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.


10.  Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

         Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen päätöksen mukaan joko jäsenille lähetettävällä kirjallisella ilmoituksella, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla.


11.  Varsinaiset kokoukset

         Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus,

2.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, sekä tarvittaessa kolme (3) ääntenlaskijaa,

3.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4.   hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5.   esitellään edellisen vuoden vuosikertomus,

6.   esitellään edellisen vuoden tilinpäätös,

7.   kuullaan toiminnantarkastajan lausunto,

8.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille,

9.    käsitellään kokouskutsussa mainitut sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat.


Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.   kokouksen avaus,                                                                                                                               

2.   valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, sekä tarvittaessa kolme (3) ääntenlaskijaa,

3.   todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,

4.     hyväksytään kokouksen työjärjestys,

5.     hyväksytään toimintasuunnitelma seuraavalle toimintavuodelle,

6.     päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista,

7.     hyväksytään talousarvio seuraavalle toimintavuodelle,

8.     valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi toimikaudeksi

9.   päätetään hallituksen jäsenien ja varajäsenien lukumäärästä,               

10. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet seuraavaksi toimikaudeksi,

11. valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja yksi (1) varatoiminnantarkastaja,

12. päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta sääntöjen 10§:n mukaisesti,

13. käsitellään kokouskutsussa mainitut sekä mahdollisesti muut esille tulevat asiat.

       Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


12.  Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

         Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamispäätös tulee tehdä kahdessa vähintään kuukauden väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat lakkauttamista tai purkautumista päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


13.   Aikaisempien sääntöjen mukaan saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.


(Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry:n syyskokous on hyväksynyt yllä olevat säännöt syyskokouksessaan 2.11.2022)