Säännöt

Liiton syyskokouksen 26.11.2021 hyväksymä. 


1.       Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Julkisen alan eläkeläisten liitto KELO ry, ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä liitto. 


2.       Tarkoitus ja toiminnan laatu 

Liiton tarkoituksena on valvoa julkiselta alalta eläkkeelle jääneiden, heidän perheenjäsentensä ja ystäviensä yleisiä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja, edistää jäsentensä välistä yhteistoimintaa ja parantaa niiden toimintaedellytyksiä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto seuraa yleistä yhteiskunnallista, taloudellista ja sosiaalista kehitystä, tekee niihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa lausuntoja. Liitto ohjaa ja neuvoo jäseniään eläkeläisten asemaan liittyvissä asioissa järjestämällä kokouksia, neuvontaa, koulutusta, tiedotustoimintaa, juhlia, loma- ja virkistystilaisuuksia, opinto- ja tutustumismatkoja sekä laatimalla tarvittavia eläkeläisten asemaan ja toimintaan liittyviä selvityksiä.  Liitto tekee yhteistyötä erityisesti eri eläkeläisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen kanssa eläkeläisten edunvalvonnassa. 

Toimintansa tukemiseksi liitto voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä. 


3.     Jäsenet 

 Liiton jäseneksi voi liittyä yhdistys, joita kutsutaan näissä säännöissä  jäsenyhdistykseksi, joka hyväksyy liiton tarkoituksen ja säännöt. Jäsenyhdistykset hyväksyy hakemuksesta liiton hallitus.

Kannatusjäsen voi olla henkilö- tai yhteisöjäsen. Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. 

                                                                                                                                      

4.     Jäsenyhdistyksen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota liitosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla liiton kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. 

 Hallitus voi erottaa jäsenyhdistyksen tai kannatusjäsenen liitosta, jos se on jättänyt erääntyneet jäsenmaksunsa maksamatta kaksi vuotta, tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin se on liittoon liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään huomattavasti vahingoittanut liittoa, tai ei enää täytä laissa taikka liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.  

                                                                                                                                      

5.     Liittymis- ja jäsenmaksu 

A.     Varsinaiset jäsenmaksut 

Jäsenyhdistyksiltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Jäsenmaksu perustuu jäsenyhdistysten jäsenten lukumäärään. Yhdistykset suorittavat jäsenmaksunsa liitolle vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden 31.12. jäsenmäärän mukaan. 

B.      Ylimääräiset jäsenmaksut 

Liiton syyskokous voi määrätä jäsenyhdistysten maksettavaksi ylimääräisen jäsenmaksun, joka ei saa nousta varsinaista jäsenmaksua suuremmaksi. Syyskokous määrää ajan, jolta ylimääräinen jäsenmaksu kannetaan. 


6.       Hallitus 

Liiton asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 6-9 muuta varsinaista jäsentä, sekä kolme varajäsentä. 

 Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 

 Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.   

 Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta, tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 

 Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 


7.       Liiton nimen kirjoittaminen 

 Liiton nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja, kaksi aina yhdessä. 

   

8.     Tilikausi ja tilintarkastus 

 Liiton tilikausi on kalenterivuosi. 

 Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.                               

                                                                                                          

9.     Liiton kokoukset 

 Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään maalis – toukokuussa ja syyskokous loka - joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. 

 Ylimääräinen kokous pidetään, kun liiton kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) liiton äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty liiton hallitukselle. 

 Liiton kokouksissa jokaisella jäsenyhdistyksellä on yksi ääni jäsenyhdistyksen jäsenmäärän jokaista alkavaa 150-jäsentä kohti. 

Liiton kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai liiton niin päättäessä reaaliaikaisesti tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos kutsussa on niin mainittu.

 Liiton kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaalissa kuitenkin arpa. 

Liiton kokousten koollekutsuminen

 Hallituksen on kutsuttava liiton kokoukset koolle vähintään kolmekymmentä päivää ennen kokousta sähköpostitse. 

Liiton kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1.  kokouksen avaus 

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, sekä tarvittaessa kolme ääntenlaskijaa 

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4.  hyväksytään kokouksen esityslista 

5.  esitetään vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto 

6.  päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta   

7.  päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 

8.  käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

9.  käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat 

Liiton syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1.  kokouksen avaus, 

2.  valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, sekä tarvittaessa kolme ääntenlaskijaa, 

3.  todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, 

4.  hyväksytään kokouksen esityslista, 

5.  vahvistetaan toimintasuunnitelma, liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä tulo- ja menoarvio seuraavalle kalenterivuodelle, 

6. päätetään liiton hallituksen jäsenten ja varajäsenten lukumäärästä seuraavaksi kalenterivuodeksi

7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet, 

8.  valitaan toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja.

9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, 

10. käsitellään muut kokoukselle esitettävät asiat. 

 Mikäli liiton jäsenyhdistys haluaa saada jonkin asian liiton kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on yhdistyksen ilmoitettava siitä sähköpostitse liiton hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 


10.       Sääntöjen muuttaminen ja liiton purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta on tehtävä liiton kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai liiton purkamisesta. 

 Liiton purkautuessa käytetään liiton varat liiton tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Liiton tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.